A RUDOLF-HÁZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

a Rudolf-ház üzemeltetése során megvalósuló, a vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Rudolf-ház szállóvendégei és a

szálláshely szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a Rudolf-ház által végrehajtott adatkezelési tevékenységről.

Az adatkezelési tájékoztató kidolgozásakor a Rudolf-ház figyelembe vette az alábbi

jogszabályokat:

 1. a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban: GDPR);

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

 1. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 2. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)

Korm. rendelet;

 1. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
 2. törvény.
 3. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

Név: Rudolf-Ház Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 23.

Levelezési cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 23.

Telefonszám: +36 70 341 9952

E- mail cím: info@rudolf-haz.hu

Adatkezelő képviselője: 

Adatfeldolgozó adatai (amennyiben a Rudolf-ház adatfeldolgozót vesz igénybe például a

honlapja szerkesztéséhez, üzemeltetéséhez):

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

 1. Ajánlatkérések és foglalások kezelése, szálláshelyszolgáltatás nyújtása (ajánlatküldés, szerződés megkötése és teljesítése, kapcsolattartás, számlázás). Szerződés előkészítése, szerződés teljesítése: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.
 2. Idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása. Jogi kötelezettség teljesítése: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
 3. Vendégnyilvántartás vezetésének kötelezettsége jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

 1. Elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer üzemeltetése. A Rudolf-ház vagyonvédelmi érdeke: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.
 2. Reklámok, ajánlatok küldése. Érintettek hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

pontja.

 1. Az adatkezelés végrehajtása során kezelt adatok fajtája:

A Rudolf-ház az ajánlatkérések és foglalások kezelése céljából a Vendégek alábbi adatait

kezeli:

– név,

– telefonszám,

– e-mail cím.

A vendégek az adatokat az ajánlatkérések és foglalások a Rudolf-ház részére történő

továbbításakor adják meg.

A Rudolf-ház szálláshely-szolgáltatás nyújtása és a számlák kiállítása céljából a Vendégek

alábbi adatait kezeli:

– név,

– lakcím;

– születési hely és idő;

– személyi igazolvány száma;

– bankszámlaszám, SZÉP kártya száma (amennyiben ezek felhasználásával kerül sor a

fizetésre).

A Rudolf-ház az idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása érdekében

a vendégek alábbi adatait kezeli:

– név;

– születési idő (adómentesség megállapítása céljából).

A Rudolf-ház a vendég nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében a vendégek alábbi

személyes adatait kezeli:

– név;

– születési hely és idő (harmadik országbeli állampolgároknál);

– nem (harmadik országbeli állampolgároknál);

– anyja neve (harmadik országbeli állampolgároknál);

– állampolgárság, hontalan státusz (harmadik országbeli állampolgároknál);

– útlevél/vízum/tartózkodási engedély száma (harmadik országbeli állampolgároknál).

A vendégkönyvben vagy a bejelentő lapokon történő bejegyzéseket a vendégek aláírásukkal

hitelesítik.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A Rudolf-ház a vendégek adatait a szálláshely szolgáltatás nyújtására kötött szerződés

végrehajtásáig, vagy jogi igénye érvényesítéséig kezeli. A bejelentő lapok és a vendégkönyv

megőrzési ideje az adatrögzítéstől számított 5 év.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés:

A Rudolf-ház az általa vezetett adatkezelésekből különösen az alábbi szervek részére

teljesíthet adatszolgáltatási kötelezettséget:

– önkormányzati adóhatóság;

– állami adóhatóság;

– idegenrendészeti hatóság;

– bűnüldöző, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági szervek.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:
 2. a) A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy tájékoztatást kérhet a Rudolf-háztól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Rudolf-ház kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 1. b) Helyesbítéshez való jog:

Az érintett személy kérheti, hogy a Rudolf-ház a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait

helyesbítse, kiegészítse.

 1. c) A törléshez való jog

Az érintett személy kérheti a Rudolf-háztól adatai törlését az alábbi körülményekre való

hivatkozással:

– az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem

szükségesek;

– az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más

jogalap alapján nem kezelhető;

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és a Rudolf-ház meggyőződött a

tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről;

– az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,

– amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

 1. d) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett kérheti, hogy a Rudolf-ház zárolja a kezelt személyes adatokat (az adatkezelés

korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés

biztosításával) jogi igényének előterjesztéséhez az erre vonatkozó kérelem benyújtásáig,

illetve a tiltakozáshoz való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

 1. e) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog

gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos

indok alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és

szabadságával szemben.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén vizsgálatot kezdeményezhet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert

kezdeményezhet a Rudolf-ház ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A

törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek.